8222 สิทธิประโยชน์


สิทธิประโยชน์

 

สิทธิ์ในการได้รับความคุ้มครอง ประกันอุบัติเหตุ

วงเงิน 120,000 - 320,000 บาท *เงื่อนไขการได้รับความคุ้มครองเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด **โปรดศึกษารายละเอียดสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกเพิ่มเติมจากเอกสาร “แผนงาน...เพื่อผลประโยชน์” ในแฟ้มเอกสารชุดสมัคร**